Innkalling til Årsmøte i Otra Idrettslag

Postet av Otra IL den 19. Feb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Otra IL

Årsmøtet avholdes den 19 mars 2024 kl 1800 i kantina, Otrahuset (Agder Energi bygget).

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2024 på e-post til post@otrail.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden vår, www.otrail.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret 
Medlemskontingenten 2024

Postet av Otra IL den 9. Feb 2024

Medlemskontingenten for 2024 er nå sendt ut til alle medlemmer i Min Idrett, logg inn iMin Idrett for å finne din kontingent.

Otra IL innførte idrettens nye løsning på medlemskartotek og mulighet for online betaling allerede i 2014. Klubben online blir erstattet av KlubbAdmin , og det er en personlig side for alle medlemmer i Norsk idrett som heter MinIdrett  . Her kan du selv logge inn for å vedlikeholde opplysninger, melde deg på til arrangementer, kurs og konkurranser samt få krav om betaling og utføre den. Alle som har e-post adresse registrert kan logge seg inn med den (info om det her ). 

Brukerveiledning medlem: https://www.idrettsforbundet.no/digital/klubbadmin/medlem/


Fra 2021 har Idrettsforbundet lansert en ny KlubbAdmin side, det kan noen forekomme noen barnesykdommer. Nytt er nå muligheten til betale via e-faktura, her er litt info om e-fakturaordningen: https://www.idrettsforbundet.no/digital/support/artikler/sporsmal-og-svar-og-fakturering-i-ka/

Fra 2021 kan en også velge å betale med Vipps, det kommer opp som et valg i Min Idrett

Det er flere metoder å betale på, den enkleste og rimeligste ordningen for klubben er online betaling i Min Idrett (les mer om det her ) så kan du laste ned pdf faktura å betale den som vanlig regning. Dersom du ikke kan ta i mot e-post, må klubben skrive ut og sende faktura i posten. 

Dersom du ikke lenger er/ønsker å være medlem, gi beskjed på tlf/SMS til 90781614 eller epost til: post@otrail.no

Også kan du gi beskjed hvis du er aktiv og ikke får krav om medlemskontingenten på kr 100,-

 


 

§ 10-4.Enkeltmedlemskap i idrettslag

(1) For at en person skal opptas i et idrettslag må den:
a)akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.
b)ha gjort opp de økonomiske forpliktelsene til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.
(2) Medlemskap kan nektes i særlige tilfeller. Idrettslagets avgjørelse kan påklages til idrettskretsen. Klagefristen er 3 uker etter at vedtaket er mottatt. Kretsens avgjørelse kan påklages til Idrettsstyret1 innen 3 uker etter at rekommandert melding er mottatt.

(3) Medlemskap i idrettslag er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt.

 


Myndighet er delegert, jf. NIFs delegasjonsreglement

 

§ 10-5.Registrering av enkeltmedlemmer

Alle idrettslag plikter å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med forskrift gitt av Idrettsstyret.

 

§ 10-6.Utmelding - Tap av enkeltmedlemskap

(1) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.
(2) Medlem som skylder kontingent for to år taper automatisk sitt medlemskap i laget og skal strykes fra lagets medlemsliste. Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt medlemskontingent. Medlem som har tapt sitt medlemskap kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

I 2008 passerte vi 1000 betalende medlemmer, som var satt som ett langtidsmål i 2001.

I 2010 passerte vi 1200 betalende medlemmer.

I 2012 passerte vi 1300 betalende medlemmer.

I 2014 passere vi 1400 betalende medlemmer.

I 2015 passerte vi 1452 betalende medlemmer 

I 2016 ble kontingenten øka til kr 100,- fra kr 50 og vi beholdt 1438 betalende medlemmer 

I 2017 Hadde vi 1439 medlemmer

I 2018 hadde vi 1439 medlemmer

I 2019 hadde vi 1465 medlemmer

I 2020 Hadde vi 1407 medlemmer

I 2021 hadde vi 1463 medlemmer

I 2022 passerte vi 1500 medlemmer for første gang

I 2023 passerte vi 1600 medlemmer, med et nødskrik.


 

Minner også på at alle som i kalenderåret 2024 har eller skal delta i en aktivitet i regi av Otra IL må være medlem i Otra IL hovedlag, dette er et krav fra Norges Idrettsforbund. Så spiller du fotball, håndball, innebandy går på skitrening/løp, løper orientering, deltar på barneidrett osv. må du betale kontingenten.

Denne kontingenten er i tillegg til eventuelle treningsavgifter i undergrupper, dersom medlemskapet ikke er betalt gjelder ikke eventuelle forsikringer og lisenser.

Vi er også glade for alle støttemedlemmer som betaler den symbolske sum av kr 100,-

Ønsker du ikke å lenger å være medlem i Otra IL, må du melde fra om det, les regler for opphør av medlemskap fra paragraf § 10-7. i NIFs lovverk:

Opphør av personlig medlemskap 

I NIFs lov § 10-7 heter det at: 

”Medlemskap i idrettslag kan opphøre ved utmelding, strykning eller eksklusjon. 

Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 

Strykning kan finne sted av medlem som skylder kontingent for mer enn ett år. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt to års kontingent, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. 

Eksklusjon skjer i henhold til straffebestemmelsene i kapittel 11." 

Bestemmelsen regulerer forholdet mellom idrettslaget og enkeltmedlemmene hva gjelder tap og gjenopptakelse av enkeltmedlemskapet. 

Lagets medlemmer kan miste sitt medlemskap enten ved 1) utmelding, 2) ubetalt kontingent eller 3) ved eksklusjon. 

Dersom medlemmet ønsker å melde seg ut, må dette gjøres skriftlig. I motsatt fall kan laget kreve medlemskontingent inntil skriftlig utmeldelse er mottatt. Det er derfor viktig å sende idrettslaget skriftlig melding når man skal melde seg ut. I slike tilfeller er det holdbart å sende idrettslaget en e-post om oppsigelse av medlemskapet. Dersom man glemmer å si opp medlemskapet, kan idrettslaget likevel ikke kreve medlemskontingent i overskuelig fremtid. Idrettslaget plikter å stryke medlemskapet dersom et medlem ikke har betalt kontingent de to siste årene. Idrettslaget har imidlertid rett til å stryke medlemmet dersom medlemmet skylder kontingent for mer enn ett år (altså ett år etter at utsendt kontingent forfalt til betaling). 

Dersom et lag ønsker å ekskludere et medlem, må medlemmet ha handlet i strid med NIFs straffebestemmelser. Disse bestemmelsene fremgår av NIFs lov kapittel 11 og en slik sak må i så fall anmeldes til NIFs domsutvalg av lagets hovedstyre. Et idrettslag har således ikke myndighet til å ekskludere et medlem.

Er du medlem i et idrettslag underlagt nif, er alle barn under 12 år dekket av kollektiv barneidrettsforsikring i if forsikring.


Buss til SeSilåmi sø. 10. mars 2024.

Postet av Otra IL den 5. Feb 2024

Otra IL kan også tilby rimelig overnatting i lokalene ved Evje Stadion før avreise med bussen til Sesilåmi.

Kr 200,- pr seng u/sengetøy, kr 300 inkl sengetøy

Kontakt Tony 90781614 / tony@otrail.no

__________________________________________________________________________________

Bussen køyrer frå Setesdalsruta på Verksmoen kl. 0530.

Busspengar kr. 550.( Atterhald om pris og tid dersom nok deltakarar)

Påmelding til Odd Harald på tlf. 474 52140